Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu statistiku, kas palīdz mums sniegt jums vislabāko mūsu vietnes lietošanas pieredzi. Ja vēlaties, varat uzzināt vairāk vai tos izslēgt.
Rīga, Ganību dambis 45
P.-P. 09:00-18:00
Se-09:00-15:00
Sv. Slēgts
facebook

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS POLITIKA

SIA “CAR Point” pamatnodarbošanās veids ir vieglo automobiļu apkope un remonts.
Mūsu klientu privātums un personisko datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. SIA “CAR Point” ir apņēmusies aizsargāt
jebkuru personīgo informāciju, ko klients – esošais, potenciālais vai bijušais – ir sniedzis.
Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt mūsu Klientam kā fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, u.t.t..
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas
datus (SIA “CAR Point” interneta mājaslapā www.automeistars.lv, klātienē, papīra formātā, e-pastos vai telefoniski).

 

1. Personas datu apstrāde

Lai izpildītu savas saistības pret Klientu un nodrošinātu pakalpojuma izpildi, SIA “CAR Point” ir nepieciešams ievākt,
apstrādāt un uzglabāt Klienta personas datus.
Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz Klientu kā fizisku personu (personas kods, adrese, e-pasts,
tālruņa numurs un jebkura cita informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu). SIA „CAR Point” var
saņemt informāciju par Klientu arī tad, ja Klients lieto SIA „CAR Point” sociālo tīklu pakalpojumus.
SIA “CAR Point” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
1.1. Pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai (klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; līguma
saistību izpildei un nodrošināšanai; saziņai ar Klientu; pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai; pakalpojumu
reklamēšanai un izplatīšanai, jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
lojalitātes programmas administrēšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai).
1.2. Biznesa plānošanai un analītikai (statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; tirgus izpētes veikšanai;
klientu aptauju veikšanai; klientu atsauksmju ievākšanai; komerciālo un mārketinga aktivitāšu veikšanai un
nodrošināšanai).
1.3. Juridisko prasību izpildei - informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem
ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
1.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA „CAR Point”.
Informācija un personas dati, ko Klients ir sniedzis saistībā ar šajā politikā norādītajiem nolūkiem tiks apkopoti,
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 

2. Privātuma politikas piemērošana

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām - klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām,
kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Klientam saņem vai nodod SIA „CAR Point” jebkādu informāciju (tajā skaitā,
kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
SIA „CAR Point” biroja apmeklētājiem;
SIA „CAR Point” interneta mājaslapu un sociālo tīklu apmeklētājiem.

 

3. Personas datu iegūšana

SIA „CAR Point” iegūst personas datus sekojoši:
apkopojot datus un informāciju, kuru Klients tieši sniedz SIA „CAR Point” (telefoniski, e-pastā, klātienē vai citā veidā);
apkopojot datus, kurus Klients sniedz aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus SIA „CAR Point” interneta
vietnē;
SIA “CAR Point” tīmekļa vietnē izmantojot sīkdatnes (cookies);
saņemot citu personu pilnvarojumus ar iekļautiem fizisko personu datiem.

 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “CAR Point” apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1. līguma noslēgšanai un izpildei - lai ar Klientu noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
4.2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
4.3. saskaņā ar Klienta piekrišanu;
4.4. likumīgo interešu aizstāvēšanai - lai realizētu no SIA “CAR Point” un Klienta savstarpēji noslēgtā līguma vai
likuma izrietošas SIA

 

“CAR Point” likumīgās intereses:

Šīs politikas ietvaros par SIA „CAR Point" likumīgajām interesēm ir uzskatāmas:
tiesības veikt komercdarbību;
sniegt vieglo automašīnu autoremontu un apkopes pakalpojumus;
pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
saglabāt Klientu pieteikumus;
sazināties ar Klientu;
analizēt SIA „CAR Point” mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
administrēt Klienta kontu SIA „CAR Point” mājaslapā;
segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem,
veikt Klientu aptaujas un anketēšanas par pakalpojumiem;
mārketinga aktivitāšu veikšana;
novērst krāpniecību;
nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
administrēt neveiktus maksājumus;
vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs, tiesā vai parādu piedzinēju uzņēmumos savu tiesisko
interešu aizsardzībai;
informēt sabiedrību par savu darbību.

 

5. Personas datu uzglabāšana

SIA „CAR Point” iegūtie personas dati par Klientu tiek glabāti gan papīra formātā, gan uzņēmuma informācijas
sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti.
Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar starp Klientu un SIA „CAR
Point” noslēgtajām līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam
mērķim, tiek dzēsti.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī
prasīt savu datu dzēšanu.

 

6. Saziņa ar Klientu

SIA „CAR Point” sazinās ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju - zvanot vai sūtot īsziņas uz
norādīto tālruņa numuru, sūtot e-pastu, nosūtot vēstules/paziņojumus uz Klienta pasta adresi.
Saziņu ar Klientu par veikto pakalpojumu rezervāciju SIA „CAR Point” veic uz Klienta pieprasījuma pamata, bet par
līgumsaistību izpildi - uz noslēgtā līguma pamata.

SIA „CAR Point” var sazināties ar Klientu komerciālu paziņojumu un/vai mārketinga aktivitāšu ietvaros (piemēram,
informējot Klientu par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, informāciju par SIA „CAR Point” pakalpojumiem,
atlaidēm, akcijām, kā arī gaidāmajiem notikumiem un konkursiem. Šāda veida saziņu SIA „CAR Point” veic saskaņā ar
ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu un/vai informācijas par mārketinga aktivitātēm saņemšanai var dot SIA
„CAR Point” mājas lapā, uz vietas birojā, izmantojot e-pastu; šāda dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.
Klients piekrišanu var atsaukt nosūtot vēstuli, e-pastu vai klātienē SIA „CAR Point” birojā.
SIA „CAR Point” var sazināties ar Klientu arī citos gadījumos (piemēram, atbildot uz Klienta iesniegumiem,
pieprasījumiem; veicot Klientu apmierinātības aptauju).

 

7. Informācijas nodošana trešajām personām

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, taču noteiktos apstākļos, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu
apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, SIA „CAR Point” var nodot Klienta personisko
informāciju un datus trešajām personām:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai
ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam norēķinu ietvaros);
IT pakalpojumu uzņēmumiem – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai;
saskaņā ar Klienta nepārprotamu piekrišanu;
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apjomā;
SIA “CAR Point” likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā, pie parādu piedzinējiem vai citās
atbildīgajās institūcijās);
gadījumā, ja SIA “CAR Point” labticīgi uzskata, ka datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu citas SIA “CAR Point”
tiesības (piemēram, lai izmeklētu potenciālus SIA “CAR Point” noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai noteiktu,
novērstu vai atklātu krāpšanu vai citas drošības problēmas).

 

8. Sīkdatņu izmantošana

SIA „CAR Point” mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. cookies) - nelieli faili, kurus katru reizi, kad Klients
apmeklē mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma Klienta datorā saglabā tādā apmērā, kā norādīts Klienta datora
pārlūkprogrammas iestatījumos.
SIA „CAR Point” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju
par lapas apmeklējuma intensitāti un statistiku, atpazītu jaunus vai agrākos klientus un uzlabotu mārketinga
komunikāciju.
Ja Klients nevēlas, lai Klienta lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Klients var mainīt pārlūkprogrammas
drošības iestatījumus un izvēlēties iespēju nesaglabāt un/vai izdzēst sīkdatnes.
Tomēr SIA „CAR Point” interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu.

 

9. Izmaiņas

SIA “CAR Point” patur tiesības veikt grozījumus šajā politikā jebkurā laikā, tāpēc Klienta pienākums ir pastāvīgi sekot
līdzi izmaiņām.
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:
SIA “CAR Point”, Viskaļu iela 20, Rīga, LV-1026
e-pasts: automeistars@automeistars.lv, tālr. 28333401